top of page

מוצרים שונים

צילום כנסים ואירועים

אני קרן שם טוב, צלמת עם חשיבה שיווקית. 

בשנים האחרות למדתי עוד ועוד צילום בכל דרך אפשרית. הגעתי ממקום של מעצבת גרפית במשך כמה שנים, ולכן החיבור של צילום וחשיבה גרפית עיצובית היה לי טבעי.
אני מטבעי (לפחות באני הישן שלי), לא טיפוס מאוד מוחצן. והמילה שיווק למשל  היתה די גסה בעיני עד לא מזמן. ועוד לשווק את עצמי – בכלל סוג של חטא....

עד שהבנתי משהו ששינה את כל התפיסה שלי: שיווק = נתינה! שיווק הוא לתת מעצמי ואת עצמי למי שצריך את שירותיי או מוצריי. 

צילום בבית שלך

אני קרן שם טוב, צלמת עם חשיבה שיווקית. 

בשנים האחרות למדתי עוד ועוד צילום בכל דרך אפשרית. הגעתי ממקום של מעצבת גרפית במשך כמה שנים, ולכן החיבור של צילום וחשיבה גרפית עיצובית היה לי טבעי.
אני מטבעי (לפחות באני הישן שלי), לא טיפוס מאוד מוחצן. והמילה שיווק למשל  היתה די גסה בעיני עד לא מזמן. ועוד לשווק את עצמי – בכלל סוג של חטא....

עד שהבנתי משהו ששינה את כל התפיסה שלי: שיווק = נתינה! שיווק הוא לתת מעצמי ואת עצמי למי שצריך את שירותיי או מוצריי. 

חבילת צילום אותנטי שיווקי

אני קרן שם טוב, צלמת עם חשיבה שיווקית. 

בשנים האחרות למדתי עוד ועוד צילום בכל דרך אפשרית. הגעתי ממקום של מעצבת גרפית במשך כמה שנים, ולכן החיבור של צילום וחשיבה גרפית עיצובית היה לי טבעי.
אני מטבעי (לפחות באני הישן שלי), לא טיפוס מאוד מוחצן. והמילה שיווק למשל  היתה די גסה בעיני עד לא מזמן. ועוד לשווק את עצמי – בכלל סוג של חטא....

עד שהבנתי משהו ששינה את כל התפיסה שלי: שיווק = נתינה! שיווק הוא לתת מעצמי ואת עצמי למי שצריך את שירותיי או מוצריי. 

חשיפה נכונה

אני קרן שם טוב, צלמת עם חשיבה שיווקית. 

בשנים האחרות למדתי עוד ועוד צילום בכל דרך אפשרית. הגעתי ממקום של מעצבת גרפית במשך כמה שנים, ולכן החיבור של צילום וחשיבה גרפית עיצובית היה לי טבעי.
אני מטבעי (לפחות באני הישן שלי), לא טיפוס מאוד מוחצן. והמילה שיווק למשל  היתה די גסה בעיני עד לא מזמן. ועוד לשווק את עצמי – בכלל סוג של חטא....

עד שהבנתי משהו ששינה את כל התפיסה שלי: שיווק = נתינה! שיווק הוא לתת מעצמי ואת עצמי למי שצריך את שירותיי או מוצריי. 

bottom of page